O časopise

Otázky žurnalistiky (ISSN 0322-7049) sú recenzovaný časopis pre teóriu, výskum a prax masmediálnej komunikácie s v päťdesiatosemročnou tradíciou registrovaný v databáze C.E.E.O.L. Vychádzajú štyrikrát do roka v dvoch dvojčíslach.

V prvej časti každého čísla sa nachádzajú výskumné štúdie a teoretické state z oblasti novinárskej teórie a praxe, historického, právneho, politického, ekonomického, jazykovedného, sociologického a psychologického výskumu tlače, rozhlasu, televízie a nových médií.

Druhej časti dominujú recenzie, rozhovory, správy z výskumov, referáty zo zaujímavých vedeckých podujatí, ako aj ďalšie tradičné rubriky Galéria fotografie, Reminiscencie, Mediálny heslár, Mediálny systém a Mediálna kronika.

Uzávierka jednotlivých čísel je vždy 31. apríla (č. 1 – 2), resp. 30. októbra (č. 3 – 4). Jarné dvojčíslo vychádza 30. júna  a jesenné 30. decembra daného roku.

Cena jedného dvojčísla je 5 €, ročné predplatné 10 € plus poštovné.

Z histórie Otázok žurnalistiky

Časopis bol založený v roku 1958 ako zborník Otázky novinárstva. Pod týmto názvom vychádzal až do roku 1961. V rokoch 1962 až 1966 vychádzal ako ročenka už pod názvom Otázky žurnalistiky. Vydavateľom bol Novinársky študijný ústav (NŠÚ) v Bratislave, spoluvydavateľom Matica slovenská v Martine. Otázky žurnalistiky vo vyššie  uvedených  rokoch významne napomohli formovanie základov slovenskej novinovedy. 
Od roku 1969 vychádzali ako štvrťročník, vydavateľom bol Inštitút pre výskum masových komunikačných prostriedkov pri Výskumnom ústave kultúry a verejnej mienky. Od roku 1976 časopis Otázky žurnalistiky štvrťročne vydával opäť Novinársky študijný ústav v  rámci rezortu Slovenského úradu pre tlač a informácie. Vychádzali vo vydavateľstve Obzor.
Novinársky študijný ústav zostal vydavateľom Otázok žurnalistiky aj po demokratických zmenách v republike v roku 1989, keď sa obsah Otázok žurnalistiky zbavil nánosu propagandy infiltrovanej do časopisu v čase normalizácie. Časopis vychádzal naďalej štvrťročne vo vydavateľstve Slovac Academic Press (SAP). Po zániku Novinárskeho študijného ústavu sa vydavateľom Otázok žurnalistiky stala jeho nástupnícka inštitúcia Národné centrum mediálnej komunikácie (NCMK). Po NCMK v roku 2001 prevzalo vydávanie Otázok žurnalistiky Mediálne informačné centrum (MIC), ktoré však bolo ku dňu 30. júna 2001 rozhodnutím Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zrušené. Vydavateľské oprávnenie prešlo na SAP. 
Vydávanie časopisu v roku 2002 prevzalo Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2007, jubilejnom 50. ročníku svojej existencie, časopis vyšiel s novým dizajnom. V tom istom roku Otázky žurnalistiky získali registráciu v databáze CEEOL. Od roku 2009 časopis opäť v inovovanej grafickej úprave vychádzal vo vydavateľstve Verbum Katolíckej univerzity v Ružomberku vo forme dvoch dvojčísiel. Koncom roku 2016 Združenie Mass-Media-Science pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave po vzájomnej dohode ukončilo spoluprácu s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity a vydavateľstvom VERBUM na vydávaní časopisu a stalo sa opäť jeho jediným vydavateľom.

(ds)About

Otazky zurnalistiky (Questions of journalism) (ISSN 0322-7049) is a reviewed journal for theory, research and practice of mass media communication with a 58 years long tradition registered in the database C.E.E.O.L. It was published four times a year in two double issues.

Research studies and theoretical clauses from the fields of journalistic theory and practice, historical, legal, political, economic, linguistic, sociological and psychological research of the press, radio, television and new media are always located in the first part of each issue.

The second part consists of reviews, interviews, research reports, reports from interesting scientific events , as well as other traditional sections Gallery of photography, Castbacks, Media glossary and Media chronicles.

The deadline for each issue is always April 31st (isuess 1 – 2) and October 30th (issues 3 – 4). The spring double issue is released on June 30th and the autumn issue on December 30th of the given year.

A double issue costs 5 euros, while a yearly subscription costs 10 euros plus postage.From the history of the Questions of journalism

The journal was founded in 1958 as an almanac called Otazky novinarstva. It was issued under this title until 1961. The journal was issued as a yearbook from 1962 to 1966 under the title Otazky zurnalistiky (Questions of journalism). The publisher was the Novinarsky studijny ustav (Journalistic study institute) in Bratislava and the coeditor was Matica slovenska in Martin. Questions of journalism helped with the formation of the foundations of Slovak journalism science in years mentioned above.

The journal issued was as a quarterly from 1969 and the publisher was the Institut pre vyskum masovych komunikacnych prostriedkov (Institute for the Research of Means of Communication) under the Vyskumny ustav kultury a verejnej mienky (Research Institute for Culture and the Public Opinion). The Questions of journalism were quarterly issued by the Novinarsky studijny ustav (Journalistic study institute) again within the Slovensky urad pre tlac a informacie (Slovak Office for Press and Information) from 1976. It was printed by the publishing house Obzor. Novinarsky studijny ustav (Journalistic Study Institute) remained in the position of the publisher of the Questions of Journalism after democratic changes in the republic in 1989, when the content got rid of the propaganda that infiltrated into it during the normalization. The journal continued in its quarterly periodicity under the Slovak Academy Press (SAP) publishing house. After the cessation of Novinarsky studijny ustav (Journalistic Study Institute), its succession institution – Narodne centrum medialnej komunikacie (the National Center for Media Communication) also became the publisher of the Questions of Journalism. This position was taken over by Medialne informacne centrum MIC (Media information center) in 2001, which was abolished by the decision of The Ministry of Culture of the Slovak Republic on June 30th 2001. The publishing license was transferred to the SAP. A year later, Zdruzenie Mass-Media-Science (the Mass-Media-Science Association) beside the Department of Journalism of the Faculty of Arts of Comenius University, took over the Questions of Journalism. In 2007, the 50th anniversary of its existence, the journal came out with a new design. In the same year, Questions of Journalism gained a registration in the CEEOL database. In 2009, the journal with its new graphic layout came out in the publishing house Verbum of the Catholic University in Ruzomberok in the form of two double issues. In the end of 2016 Zdruzenie Mass-Media-Science (the Mass-Media-Science Association) beside the Department of journalism of the Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava ended the publishing cooperation with the Department of journalism of the Faculty of Arts of Catholic University and the publishing house VERBUM after mutual agreement and became its only publisher again.

(ds)